Programa


 

 

Labai daug žmonių Lietuvoje jaučiasi taip, kad jų balsas nėra girdimas ir yra susirūpinę dėl savo ir savo vaikų ateities: žmonės neišgyvena iš uždirbamų pajamų, nesijaučia saugūs darbe ar gyvenamoje aplinkoje, nerimauja dėl švietimo, sveikatos, socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo. Tačiau svarbiausia, kad žmonės jau nebetiki, kad kažkas galėtų pasikeisti ir todėl nemaža dalis Lietuvos piliečių kraunasi lagaminus ir iškeliauja svetur. Ir ten, svetur, negailėdami nei laiko, nei jėgų sunkiai dirba, kurdami gerovę ne tik sau, savo vaikams, bet ir tų šalių gyventojams.

Tikiu, kad vis dėlto ir Lietuvoje mes galime susikurti geresnį gyvenimą. Tik nuo mūsų priklauso, ar keisis mus supanti aplinka, ar padėdami vieni kitiems įveiksime sunkumus. Augau labai skirtingose šeimose – su biologiniais tėvais, vaikų namuose, su globėjais. Nuo vaikystės įgyta patirtis išugdė manyje nuostatą, kad kiekvienas sąžiningas žmogus privalo kažką duoti kitiems. Todėl iš karto po studijų nusprendžiau savo ateitį sieti su pagalba žmonėms, ypatingai siekdamas padėti tiems, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių susiduria su socialine atskirtimi, nepagarba ir žeminimu. Šiuo metu dirbu žmogaus teisių ekspertu, patardamas Seimo nariams, nevyriausybiniam sektoriui. Anksčiau dirbau projektų vadovu, edukacinių ir socialinių renginių organizatoriumi, padėjau žmonėms mokytis, pažinti kultūrinę įvairovę, dėjau pastangas mažinti socialinę atskirtį, taip pat konsultuodavau teisiniais klausimais.

Praktikoje tai vadinu „bendradarbiavimo politika“. Organizuodamas įvairias akcijas, kviečiu žmones susijungti, kad jų balsas būtų išgirstas, nes esminių pokyčių galima pasiekti tik dirbant kartu.  Siekiu suburti žmones iš visų visuomenės sluoksnių, gyvenančius mieste ir kaime, žmones, kurie vis dar tiki, kad dirbdami kartu mes tikrai galime sukurti geresnį gyvenimą čia, Lietuvoje.

Jeigu būsiu išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą, kartu su bendraminčiais dirbsiu siekdamas daugiau teisių ir galimybių kiekvienam žmogui, taip pat tęsiu pradėtus darbus su nevyriausybinėmis organizacijomis, mokyklomis, bendruomenėmis, skatindamas iniciatyvas, kurios padės pasiekti pokyčių Lietuvoje, tikėdamas, kad tie pokyčiai pakeis ne tik čia likusiųjų gyvenimus, bet ir paskatins sugrįžti tuos, kurie vis dėlto norėtų prisidėti prie savo šalies gerovės ir klestėjimo.

Mano prioritetinės veiklos sritys patekus į Seimą:

 • Švietimas, mokslas ir kultūra
  • Siekti, kad didėtų finansavimas švietimui, mokslui ir kultūrai. Mokytojams, dėstytojams, kultūros ir socialiniams darbuotojams turi būti keliami tik aukščiausi reikalavimai, tačiau ir tinkamai atlyginama už jų darbą, sudarytos sąlygos nuolat kelti kvalifikaciją ir tobulėti. Kokybiškas mokslas turi būti prieinamas visiems nepaisant socialinės padėties, tautybės ar neįgalumo. Siekti aukštojo mokslo reformos – universitetai išduodami diplomus turėtų orientuotis ne į studentų kiekybę, o į kokybę. Juose turi studijuoti motyvuoti, žinių siekiantys studentai, o mokymosi programos turi ugdyti kritiškai mąstančią, atvirą, gebančią pritaikyti savo gebėjimus žinių ekonomikoje asmenybę.
 • Lygios galimybės ir lygios teisės visiems gyventojams
  • Siekti, kad ikimokyklinio ugdymo prieinamumas didėtų ne tik Vilniuje ir didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose. Šeimos neturi būti skirstomos į „teisingas“ ir ne, žmonėms negali būti nurodinėjama kaip gyventi, tačiau būtina sudaryti kuo geresnes sąlygas auginti vaikus, derinti darbą, mokslą, poilsį ir šeimą. Plėsti moterų ir vyrų lygias galimybes pasitelkiant iniciatyvas, kurios skirtos išlyginti atlyginimų ir profesijų paskirstymą tarp lyčių. Tobulinti migraciją reglamentuojančius įstatymus, nes ji yra nepakankamai palanki migrantų ir pabėgėlių atžvilgiu, neskatina integracijos. Taip pat siekti lyties atžvilgiu neutralios partnerystės įteisinimo.
  • Konstitucijos 43 str. įtvirtinta nuostata, kad Lietuvoje nėra valstybinės religijos. Plėsti įstatymines nuostatas, kad to būtų griežtai laikomasi.
  • Lygių galimybių įstatymą papildyti draudimu diskriminuoti dėl šeiminės padėties ir išvaizdos. Taip pat siekti, kad nediskriminavimas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, išvaizdos, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, šeiminės padėties pagrindais būtų efektyviai įgyvendinamas valstybės įstaigų sprendimuose, o ne tik formaliai įrašytas įstatyme.
  • Esu už profesionalią ir savanoryste grįstą krašto apsaugos tarnybą. Piliečiai turi norėti ginti valstybę, nes prievarta grįsta gynyba nėra efektyvi.
 • Elektroninis balsavimas, dviguba pilietybė
  • Žinant, kad šiai naujovei pritaria didžioji Lietuvos piliečių dalis, taip pat jos labai laukia jaunimas ir žmonės, kurie gyvena emigracijoje ar atokesniuose Lietuvos kampeliuose, pats laikas stabdyti daugiau nei dešimtmetį besitęsiančias diskusijas ir pradėti aktyviai veikti.
  • Kitas svarbus dalykas – galimybė turėti dvigubą pilietybę iš Lietuvos emigravusiems žmonėms. Jiems turi būti suteikta galimybė kurti savo ateitį tiek Lietuvoje, tiek šalyje, kurioje jie gyvena.
 • Žalioji ekonomika ir viešasis sektorius
  • Tobulinti įstatyminę bazę, kuri skatintų žaliąją ekonomiką ir naujų darbo vietų žaliojoje ekonomikoje steigimą. Plėsti viešąsias paslaugas ir sudaryti lygias galimybes jomis pasinaudoti. Siekti, kad augant ekonomikai būtų indeksuojamas atlygis ir valstybės tarnautojams, kad valstybės ekonomikos augimas būtų ne tik pareiga, bet ir motyvuotų.

 Mano sprendimai išvien ir kartu netgi progresyvesni už LSDP PROGRAMĄ.

 

Žmogus – pagrindinė demokratinės visuomenės vertybė

 

Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs. Jeigu sugebėsime tai užtikrinti kiekvienam žmogui jo šeimoje, bendruomenėje, valstybėje, tuomet kiekvienam iš mūsų užtikrinsime galimybę gyventi orų gyvenimą. Valstybė – viena iš šių teisių ir laisvių garantų, tačiau bendra gerovė neatsiranda savaime. Kiekvienas pagal galimybes turėtume prisidėti prie jos kūrimo vieni kitiems ir dėti pastangas, griaudami giliai įsišaknijusius stereotipus, pripažindami mus supančią įvairovę bei užtikrindami bendrą Lietuvos piliečių tapatumą ir solidarumą.